KİŞİSEL VERİLERİ KORUNMASI KANUNU VE MOBİL PAZARLAMAYA ETKİLERİ


KİŞİSEL VERİLERİ KORUNMASI KANUNU VE MOBİL PAZARLAMAYA ETKİLERİ 

MMA Türkiye: “Reklam engelleme çözüme yönelik bir uygulama değil”

MMA Türkiye, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), son günlerin tartışma konusu Reklam Engelleme (AdBlocking) ve bunların mobil pazarlamaya etkileri hakkında görüşlerini paylaştı.

Mobil pazarlamanın ve ilgili teknolojilerin gelişimine öncülük eden MMA (Mobil Pazarlama Birliği) Türkiye, 7 Nisan 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), son günlerin tartışma konusu Reklam Engelleme (AdBlocking) ve bunların mobil pazarlamaya etkileri hakkında görüşlerini paylaştı.

MMA Türkiye Hukuk Danışmanı Özlem Sezgin: “Şirketlere büyük görevler düşüyor”

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun, bireylerin kişisel verilerine kapsamlı bir koruma getirdiğini belirten MMA Türkiye Hukuk Danışmanı Özlem Sezgin, “Kanundaki tanımıyla kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin bu bilgilerin bir sınırı bulunmuyor.  Kişilerin sadece adı soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onu doğrudan tanımlayan ve onun kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, herhangi bir şekilde kişi ile ilişkilendirilmek suretiyle kişinin belirlenebilmesini, o kişinin tanımlanabilir hale gelmesini sağlayan bilgiler de kanunun koruması altında. Bu verilere, telefon numarası, taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmişi, IP adresi, alışveriş alışkanlıkları, ilgi alanları, resim, görüntü, ses kayıtları, biyometrik ve genetik verileri, bireyin mahrem ve özel hayatı da dahil” dedi.

Kanunun, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak gibi önemli bir amaca hizmet ettiğini vurgulayan Sezgin, devamla şunları söyledi: “Bu amaçla da kişisel verilerle ilgili işlem yapan gerçek ya da tüzel kişilerin kişisel verileri yönetme şekline disiplin ve kurallar getiriyor. Bu kuralları getirirken kişisel veri işleme faaliyetlerini önlemeye değil, bireyin kişisel verilerinin korunmasındaki menfaati ile bu verilerin işlenmesine duyulan ihtiyaç arasında denge kurmaya çalışıyor. Ne olursa olsun kişisel verinin kullanılmasının bireyler ile ticari faaliyetler açısından önemli kolaylıklar ve avantajlar sağladığını göz ardı etmiyor, edemiyor.”

Özlem Sezgin, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kişisel verilerin korunmasına ilişkin hukuki düzenle-melerin temelinde, bireylerin, hak ve özgürlüklerinin zarar göreceğine ilişkin endişesinin yattığını, kanun koyucuların da bu haklı endişeye cevap verdiğini unutmamak gerek. Bireylerin isteği hayat-larını kolaylaştıran, menfaatlerine hizmet eden uygulamaları körü körüne ortadan kaldırmak değil aslında.  Ama diğer yandan teknolojide yaşanan gelişmeler ve büyük şirketler karşısında yaşadığı güvensizlik hissinin bireyleri tercih yapmaya ittiği bir gerçek. Bu bağlamda bu endişelerin ve güvensizlik hissinin ortadan kalkması konusunda şirketlere büyük görevler düşüyor. Yapılması gereken, ortak paydada buluşabilmek adına bireylerin bilgilerinin sadece belli bir amaca hizmet edeceğini, istismar edilmeyeceğini bilmelerini ve bu güvene sahip olmalarını sağlamak ve ihtiyaca yönelik olarak gerekli bilgilendirmeyi sağlayan şeffaf, bireyin rızasına dayanan, erişimine açık ve taleplerini karşılayan kanuna uyumlu işleyiş, süreç ve sistemlerin oluşturulmasıdır.”

MMA Türkiye Direktörü Melis Ertem de, KVKK’nın, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı hedeflerken, hayatı kolaylaştıran, farklı servis ve hizmetler sunan uygulamaların devamlılığını da gözettiğini ve ticari faaliyetler açısından sağlanan avantajları da göz ardı etmediğini vurguladı.

Şu an tartışmalarla gündeme gelen reklam engelleme (adblocking) servislerinin de bu bağlamda       değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Ertem, “Kullanıcıların karşısına gün içerisinde televizyon, radyo, gazete & dergi, outdoor, sinema, bilgisayar veya cep telefonlarımız gibi pek çok farklı kanaldan reklamlar çıkıyor. İnsanların bu kanalları çoğunlukla içerik için takip ettikleri ve dolayısıyla çoğunun yayıncı olduğunu düşünürsek, ana gelir kalemlerinin de reklam olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dijital kanallar hariç reklam engelleme teknik olarak zaten mümkün olmadığından konu aslında dijital yayıncıları yakından ilgilendiriyor” dedi. 

Karşılıklı sağlanan faydaların göz ardı edilmemesi gerektiğine vurgu yapan Ertem, devamla şunları söyledi: “Kullanıcılara içerik sağlayan yayıncıların ayakta kalması için reklam gelirlerine ihtiyaçları var. Diğer yandan günümüzde özellikle mobil üzerinden kişiselleştirme, lokasyon, etkileşim ve ya-ratıcı reklam teknikleri ile kullanıcılara doğru reklamı iletmek mümkün. Tabii ki tamamen tesadüfi bir şekilde karşımıza hiç ilgi alanımıza girmeyen reklamlar da çıkabiliyor. Yine de, yasaklama veya             engellemelerin çözüme yönelik uygulamalar olmadığı görüşündeyiz. Buradan yola çıkıldığında             reklam gelirleri düşüyor, pek çok yayıncı sektöre veda ediyor, azalan rekabet içerik miktarını ve kalitesini düşürdüğü için tüketici de mutsuz oluyor.”   

Melis Ertem, sözlerine şöyle devam etti: “Tüm paydaşların faydasına olacak olan nihai çözüm mar-kaların, ajansların ve yayıncıların odak noktası tüketicinin ilgi alanlarına göre planlanmış, doğru zamanda, doğru yerde, doğru mesajı veren reklamları artırmaktır. Dolayısıyla amacımız dürüst, şeffaf ve doğru reklamcılığı desteklemek, gerekirse buna yönelik düzenlemeleri yapmak ancak bir yandan da sektörün hayatını devam ettirebilmesi için özellikle lokal yayıncıları desteklemek olmalıdır görüşündeyiz.”

 MMA Türkiye Direktörü Melis Ertem

MMA: Mobil Pazarlamanın Öncüsü

Pazarlamanın inovatif gelişimine ve dönüşümüne mobilin gücüyle hız kazandırmak; tüketicilerle

kurulacak daha yakın, daha güçlü ilişkilerin iş hacimlerini büyütmesine katkı sağlamak misyonuyla 50 ülkede, 800 üye ile faaliyet gösteren MMA’in Türkiye oluşumu, 2009 yılından bu yana bu alanda küresel bilgi birikimini ülkemize taşıyor ve 100’e yakın üyesiyle mobilin gelişimine katkı sağlıyor.

Ölçümleme, beceri geliştirme, fikir önderi ve ilham kaynağı olma yoluyla bu pazarda ve ilgili

teknolojilerde sürdürülebilir gelişimi hedefleyen MMA Türkiye, bankacılık, tüketici ürünleri, tekno-loji, reklamcılık, medya gibi sektörlerin öncü kuruluşlarıyla geniş ve yetkin bir temsil yelpazesine sahip bulunuyor. Araştırma, ölçümleme, eğitim, çalışma örnekleri paylaşımı ve networking çalışmalarıyla Türkiye mobil pazarlama sektörünün çatı yapılanması özelliği taşıyan MMA Türkiye, mobil                               pazarlamanın ve ilgili teknolojilerin ülkemizdeki gelişimi için çalışıyor.


İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları