Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü İle Söyleşi


 

“Klasik suç kavramından çok farklı bir suç ve suçlu gerçeği ile karşı karşıyayız. Kişilerin, kurumların ve devletin güvenlik ve mahremiyet sınırlarını, her türlü tehdit karşısında korumak artık herkesin görevi. Türkiye, bu anlamda önemli mesafeler almıştır. Ulusal siber güvenlik kapasitemizin artırılmasına yönelik çalışmalar hız kazandı".

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü İle Söyleşi:

Bilgi Güvenliği Derneği (BGD), 22.07.2007 tarihinde, bilgi güvenliği alanında toplumun her kesiminde bilgi ve bilinç düzeyini arttırmak, bu konu ile ilgili teknolojik gelişmeleri izlemek, milli teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamak; bireysel, kurumsal ve ulusal düzeydeki riskler konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile kurulmuştur.  BGD’nin vizyonu da “bilgi güvenliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tarafsız, güvenilir ve etkin bir ulusal sivil toplum kuruluşu olmak” şeklinde belirlenmiştir.

BGD, amacı doğrultusunda; tüm paydaşlarla işbirliği yaparak mevzuatın oluşturulmasında ve geliştirilmesinde aktif rol almakta, gerçekleştirdiği konferans, sempozyum, çalıştay ve eğitimler ile, yayımladığı rapor ve yazılar ile farkındalığın oluşmasına katkı sağlamaktadır.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) bünyesinde TÜBİTAK BİLGEM’in katkılarıyla hazırlanan Ulusal Siber Güvenlik Strateji ve Eylem Planı belgelerine sivil toplum kuruluşları da önemli katkılar sağlamıştır. Bu kapsamda hazırlık çalışmalarında BGD de aktif rol almıştır.

BGD, “Siber Güvenlik Strateji Çalıştayı”, “Veri Merkezleri ve Siber Güvenlik Çalıştayı”, “Siber Güvenlik Hukuku Çalıştayı”, “Mobil Dünyada Çocuk ve Gençlerin Güvenliği Sempozyumu”, “Kritik Enerji Altyapılarının Korunması Sempozyumu”, “Siber Güvenlik Yaz Kampı” gibi etkinlikler düzenleyerek bilgi güvenliğinin dokunduğu her alanda paydaşlar oluşturmuştur. Bununla birlikte, bilgi güvenliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tarafsız, güvenilir ve etkin bir ulusal, sivil toplum kuruluşu olan Bilgi Güvenliği Derneği’nin bünyesinde bir gençlik platformu olarak oluşturulan BGDGenç;  Bilgi Güvenliği Derneği ile birlikte; bireysel, kurumsal, ulusal ve evrensel boyutlarda bilgi ve iletişim güvenliği alanında teknik, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmek, orta ve yüksek öğrenim gören genç üyelerimizin mesleki gelişimini artırmak, bilgi güvenliği alanında farkındalık oluşturmak ve bir sinerji yaratmak adına kurulmuş ve BGD Genç bünyesinde sektörün siber güvenlik dergisi olan CyberMag Dergisi hayata geçirilmiştir. Böylece muhtelif kanallardan yapılan bilgilendirmelerle her seviyede siber güvenlik farkındalığının oluşmasına katkı sağlanmaktadır.

Ülkemizde siber güvenliğin sağlanması konusunda UDHB yetkilendirilmiş ve Siber Güvenlik Kurulu sekreteryası görevini üstlenmiştir. Bu bağlamda siber güvenliğin operasyonel gereklerini USOM, SOME’ler ve birçok diğer mekanizma ile sağlamaktadırlar. Siber güvenliğin yerli ve milli teknolojilerle sağlanmasında gerekli desteklerin, stratejilerin ve eylemlerin gerçekleştirilmesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB) ve ilgili kurumları önemli roller üstlenmektedirler.

Bütün bu bilgiler ışığında, bilgi güvenliği alanında toplumun her kesiminde bilgi ve bilinç düzeyini arttırmak, bu konu ile ilgili teknolojik gelişmeleri izlemek, milli teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamak; bireysel, kurumsal ve ulusal düzeydeki riskler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ile, Türkiye’de bilişim sektörünün durumu, devletimizin kalkınmasında IT ve Telekomünikasyon sektörünün yeri, önemi ve bilhassa bilgi güvenliği alanında bilinmesi gerekenler ve çözüm önerileri hususunda ülkemizin dününü, bugününü, geleceğini ve BSTB bünyesinde yapılan çalışmaları konuştuk.

CyberMag: Devletimizin kalkınmasında bilişim sektörüne yapılacak yatırımların yeri ve önemi nedir? Endüstri 4.0 trenini kaçırmamak adına özel sektörün ve devletimizin alması gereken sorumluluklar nelerdir?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü: İnovasyon kabiliyeti ve rekabetçiliği geliştirip büyümeyi sağlayarak sosyal refahı artıracağından dolayı Endüstri 4.0 ülkeler tarafından üst düzeyde dikkate alınan bir konu haline gelmiştir. Endüstri 4.0’ın ortaya koyduğu fırsatlar değerlendirilmeli, tehditler ise bertaraf edilmelidir. Bu bağlamda, devlete ve özel sektöre önemli görevler düşmektedir. Sanayide dijital dönüşümün gerçekleştirilebilmesi için atılması gereken önemli adımlar bulunmaktadır. Dijital dönüşümün gerçekleştirilebilmesi için öncelikli olarak telekomünikasyon altyapısının güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda devletler sabit ve mobil internet genişbant hızlarını artırmak adına yeni adımlar atmaktadır. Ayrıca yeni iş yapış modellerinin, yeni teknolojilerin, yeni işlerin vs. ortaya çıkması sebebiyle özel yeteneklere sahip yeni işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda bahsedilen gerekleri karşılayacak işgücünün yetiştirilebilmesi için yeni müfredat programlarının açıklanması ve mevcut işgücünün önümüzdeki dönemde daha da hızlı bir şekilde gerçekleşecek değişikliklere adapte olabilmesi için yaşam boyu öğrenme programlarının ortaya konması gerekecektir. Ayrıca endüstri 4.0’ın en önemli kaynağı olan verinin doğru bir şekilde iletilmesi, toplanması, depolanması, analiz edilmesi amacıyla standartların geliştirilmesi yine öncelikli konulardan biri olarak görülmektedir. Diğer taraftan toplanan verinin güvenliğinin sağlanması özel sektör ve devletler için en büyük sorun olarak ön plana çıkmaktadır.

Endüstri 4.0 konusunda özel sektöre düşen en büyük sorumluluk, konunun işletmeler tarafından üst düzeyde sahiplenilmesidir. Endüstri 4.0’ın sağladığı fırsatlar iyi anlaşılmalı, özellikle iş yapış biçimlerinde ortaya çıkan değişiklikler sebebiyle ortaya çıkacak tehditler öngörülmelidir. Ayrıca Endüstri 4.0 konusunda ortaya çıkan yeni teknolojilerin tedarik edilmesinde yine özel sektöre büyük iş düşmektedir. Bu konuda işletmeler kendilerine ait yol haritasını ortaya koyarak bunları uygulama yönünde güçlü bir irade ortaya koymalıdır.

Bahsettiğimiz adımların atılabilmesi ve ortaya çıkacak sorunların çözülebilmesi amacıyla 17 Şubat 2016 tarihinde yapılan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 29. Toplantısı’nda “Akıllı Üretim Sistemlerine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2016/101]” kararı alınmıştır. Bu karara göre ülkemiz sanayisinin yüksek teknoloji üretiminde uluslararası rekabet gücünün artırılmasını sağlayacak akıllı üretim sistemlerine geçiş amacıyla;

a. Ülkemizin dinamiklerine uygun yürütme, uygulama ve izleme modelinin eğitim, istihdam ve sektörel politikalar ile ilgili analizleri de kapsayacak şekilde ilgili sektör paydaşları eşgüdümünde geliştirilmesi,

b. Kritik ve öncü teknolojilerde (öncelikle siber fiziksel sistemler, yapay zekâ/sensör/robot teknolojileri, nesnelerin interneti, büyük veri, siber güvenlik, bulut bilişim vb.) yetkinlik kazanılmasını sağlayacak hedef odaklı Ar-Ge çalışmalarının artırılması,

c. Kritik ve öncü teknolojilerin yerli firmalarımızca üretilmelerini sağlayacak üretim altyapılarına yönelik, pilot üretim ve gösterim desteklerini de kapsayacak şekilde, gerekli teşvik ve destek mekanizmalarının gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi konularında çalışmaların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Karar kapsamında TÜBİTAK tarafından “Akıllı Üretim Sistemleri’ne Hizmet Eden Kilit ve Öncü Teknolojiler”in belirlenmesi amacıyla Nisan-Kasım 2016 tarihleri arasında bir dizi çalışmalar yürütülmüştür.

Ayrıca dördüncü sanayi devrimi konusu, 17 Mart 2016 tarihinde gerçekleşen TÜSİAD Türkiye’nin Sanayi 4.0 Dönüşümü Konferansı’nda ele alınmış, Türkiye’nin dördüncü sanayi devrimine neden ihtiyacı olduğundan bahsedilmiş ve nasıl bir yol haritasına sahip olmamız gerektiği tartışılmıştır.

Dördüncü sanayi devrimi konusunda çalışmalar yürütecek olan Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu’nun hazırlık toplantısı 28 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilerek Platform İcra Kurulu; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Başkanlığında, TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB, TTGV ve YASED Başkanlarından oluşturulmuştur.

Toplantıda çalışma programı gözden geçirilmiş, dijital dönüşüme ilişkin çalışma grupları oluşturulmuş ve Türk sanayisinin dijital dönüşüm programının hazırlanması öngörülmüştür.

Bu platform ile birlikte imalat sanayinin dijital dönüşümü için üretim kapasitesinin güçlendirilmesi, teknoloji üretimi ve etkin biçimde kullanımı için profesyonel yetkinliklerin artırılması planlanmaktadır. Bir taraftan teknolojinin üretimi konusunda Ar-Ge ve inovasyon desteklerinin odak şekilde kurgulanmasıyla öncelikli dijital teknolojilerin geliştirilmesi sağlanacak ve diğer taraftan teknolojinin kullanılması boyutunda KOBİ’ler başta olmak üzere sanayi işletmelerinin dijital dönüşümlerinin de kolaylaştırılması amacıyla teşvik mekanizmaları hayata geçirilecektir. Platformun hedefi yüksek teknolojili ürünleri tasarlayabilen ve üretebilen bir sanayi sektörü inşa edilmesidir.

Ayrıca 28 Şubat 2017 tarihinde Türk sanayinin dijital dönüşümü ile ilgili politika ve stratejiler oluşturmak, program ve projeler icra etmek, bu maksatla sanayi teşvik etmek, gerektiğinde hibe ve/veya kredi desteği sağlamak, Türkiye’nin kendi sanayi devrimi faaliyetlerini yürütmek ve Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu’nun sekretarya faaliyetlerini yürütmek amacıyla Dördüncü Sanayi Devrimi Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.

 

CyberMag: İnternet kullanım oranlarındaki artışı neye bağlıyorsunuz? İnsanlar açık bilgi ortamlarına neden bu kadar istekli?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü: UDHB ülkemizdeki bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) yatırımlarını koordine etmekte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da ülkemizdeki BİT kullanım oranlarını düzenli olarak takip etmekte ve yayımlamaktadır. Dünyadaki eğilimlerle uyumlu olarak, artan sabit ve mobil geniş bant altyapıları ve bunlar üzerinde verilen yenilikçi hizmetlerin çoğalmasıyla ülkemizde de internet kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Özellikle genç, dinamik ve istekli bir nüfusa sahip olmamız da internet kullanım oranlarının artmasında etkili olmaktadır. 

CyberMag: Son yıllarda internetin kullanımının artmasıyla birlikte ortaya çıkan IoT(Nesnelerin İnterneti) kavramı ve internete bağlı cihaz sayısının artışı; bir başka hayati husus olarak bilgi güvenliği konusunun önemini, yerel ve milli çözümlerin ülkemiz adına geliştirilmesi gerektiğini gösteriyor. Hükümet olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde en temel hedefin siber güvenliği milli güvenliğe entegre etmek olduğunu söylemiştiniz. Bu bilgiler ışığında, Türkiye’deki Siber Güvenlik Sektörü’ nün durumu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü: Türkiye’de siber saldırılardan toplumumuzun tamamı etkilenmektedir. IoT’nin yaygınlaşmasıyla sadece bireyler değil bütün sanayi, altyapılar ve süreçler de siber tehditlerle karşı karşıya kalacaktır. Şimdiye kadar BİT üzerine odaklanan siber güvenlik sektörü bundan sonra fabrikalarımızın, enerji sektörü gibi kritik altyapılarımızın ve her türlü benzer dikey sektörün güvenliğinin sağlanmasına da katkı yapmalıdır.

CyberMag: Son yıllarda UDHB koordinasyonunda Siber Güvenlik Kurulu oluşturuldu, USOM ve SOME'ler gibi uygulamaya yönelik birimler hayata geçirildi. Sizin Bakanlığınızda da SOME'lerin hayata geçirilmesi gibi birçok önemli adım atıldı ve sizlerin desteği ile atılmaya devam ediyor. Bu adımları daha sağlam ve ileriye dönük atmak adına ve Rusya veya ABD gibi bu alanda sözü geçen bir ülke konumunda olmak için neler yapmamız gerekiyor?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü: İlki 2013 yılında olmak üzere ülkemizde iki ulusal siber güvenlik stratejisi ve bu stratejiler doğrultusunda iki ulusal eylem planı hazırlanmış olup bu çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir.

Ulusal siber güvenlik stratejilerinin hazırlanması, ulusal siber güvenlik teknoloji yol haritasının belirlenmesi, yeni nesil siber güvenlik teknolojilerinin ülkemize kazandırılması, siber güvenlik ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik sağlanması ve siber güvenlik alanında uzman insan kaynağının artırılması kapsamında çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu konuya odaklı olarak TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Siber Güvenlik Enstitü’müz yeni yerli ve milli teknolojilerin kazandırılması için çalışmalar yapmakta, kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik etmekte ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine destek olmaktadır.

CyberMag: Siber terör saldırılarının nedenleri, siber terör türleri, siber terör yetenek türleri, siber saldırıların sonuçları, fiziksel dünya ve siber dünyayı biçimlendiren olgular, siber terörle mücadele stratejileri ve önlemleri nelerdir?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü: Ülkemizin güvenliğinin sağlanması için artık siber uzayın da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Gerek MGK ve TSK gerekse Emniyet Teşkilatı bu konuya büyük önem vermekte ve gerekli önlemleri almaktadır. Bu kapsamda Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’nda ilgili maddeler yer almaktadır. Ayrıca İçişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde Siber Suçlarla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmıştır.

CyberMag: Her yıl düzenlenen İnternet Yönetişim Forumu’nun (IGF 2017) on ikinci yıllık toplantısı, bu yıl İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler Binasında gerçekleştirildi.  Kripto paralar, blokzincir, siber güvenlik, bulut bilişim ve yapay zekâ konuları toplantıya damga vurdu. Bu ana başlıkları ülkemiz ve uluslararası platformun perspektifinden değerlendirir misiniz? Dünyada neler var? Ülkemizde bu alanda ne gibi çalışmalar yapılıyor?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü: Kamu ve özel kurum/kuruluşların ihtiyaçlarına istinaden, blokzincir teknolojilerinin altyapısı, kurulumu, güvenlik ve mahremiyet analizi, iş modelleri, kitle fonlama yaklaşımları ve muhtelif teknik detayları üzerine Ar-Ge faaliyetlerini icra etmek üzere, TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Blokzincir Araştırma Laboratuvarı (BCLabs) kurulmuştur.

Bulut bilişim alanında dünyadaki gelişmeler ışığında ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda TÜBİTAK BİLGEM öncülüğünde ve Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programı desteğiyle yürütülen “Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı” (B3LAB) projesi ile bulut bilişim ve büyük veri konularında altyapıların kurulacağı bir araştırma laboratuvarı oluşturulmuştur.

TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü tarafından siber güvenlikle ilgili Ar-Ge çalışmaları yürütülmekte olup, enstitü bünyesinde Kalkınma Bakanlığı işbirliği ile Siber Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi hayata geçirilmiştir.

CyberMag: İnsanların hayatına dokunan kararların bilgisayarlar tarafından alındığı bir döneme giriyoruz. Aynı zamanda kritik zararların da verilebileceği bir dönem. Toplumdaki birçok kritik karar otomasyonla verilmeye başlandı. Mesela şu anda ABD’de hâkimlere yapay zekâ algoritmalı yazılımlar veriliyor.

Yapay zekâ algoritmalarının kullanıldığı eğitimden insan kaynaklarına kadar insana dokunan birçok örneği var. Tesla, bir sürücüsüz (otonom) otomobil hayata geçirdi ve hata yaptığında insanlar ölebilecek. Yapay zekâ, devletin dijital dönüşümünde önemli bir çığır açmasının yanında büyük bir tehdit unsurudur diyebilir miyiz?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü: Her yeni teknoloji gibi yapay zekâ ve otonom sistemler de yeni riskleri beraberinde getirmektedir. Önemli olan bu riskleri iyi yönetebilmek ve yeni teknolojilerin toplum yararına kullanılmasını sağlamaktır. Savunma Sanayii Müsteşarlığı, üniversiteler ve özel sektör bünyesinde bu konularda yapılan çalışmalara TÜBİTAK enstitüleri uzmanlık alanlarında destek sağlamaktadır. Ayrıca Bakanlığımızın ve TÜBİTAK’ın bu konularda destek programları da bulunmaktadır.

 

CyberMag: Bir diğer örnek olarak, hayatımıza giren en büyük uygulamalar, Siri, Facebook verilerinin işlenmesi, youtube’a dakikada 300 saatlik video yüklendiği düşünüldüğünde, 100 milyonu aşan abone sayısıyla dünyanın en büyük internet televizyonu olmayı başaran Netflix’in arkasında da yapay zekâ sırları mevcut. Dünya devleri bu uygulamaları verimli ve güvenli şekilde nasıl kullanıyor? Nelere dikkat edilmelidir?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü: Yeni teknolojilerin güvenli kullanımını sağlamak için her toplum kendi kurallarını koymak ve bunların uygulanmasını sağlamak durumundadır. Gelişen teknoloji ile yeni uygulama alanları ortaya çıksa da toplumun temel değerleri her zaman gözetilmelidir.

CyberMag: Bununla birlikte, yapay zekâ alanındaki gelişmeler hem siber savunma hem de siber saldırıların niteliğini kökten değiştirmektedir. Türkiye'nin yapay zekâ stratejisi, yerli ve milli olarak geliştirilen yapay zekâ uygulamaları nelerdir?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü: Bu alanda hem savunma sanayiinde hem de üniversitelerde çalışmalar yapılmaktadır.

CyberMag: Bir başka hayati husus olarak, büyük veri analitiği ve güvenliği konusu ön plana çıkıyor. Büyük veride bilinmesi gerekenler, dünyada büyük veri örnekleri göz önünde bulundurulduğunda, büyük verilerin güvenliğinin sağlanması adına yapılması gerekenler nelerdir? Ya da büyük veri ne gibi tehdit unsurları oluşturmaktadır?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü: Verinin güvenli depolanması, taşınması ve işlenmesi büyük önem taşımaktadır. Büyük veri teknolojileri ile dağınık konumda olan çok büyük boyutlardaki verinin güvenliğinin ve mahremiyetinin sağlanması yenilikçi teknolojilerin üretilmesiyle mümkün olacaktır. Bu alanda TÜBİTAK BİLGEM Kalkınma Bakanlığı desteğiyle kurulan B3LAB bünyesinde güvenli depolama teknolojileri geliştirilmekte ve bunların ürüne dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

 

CyberMag: Büyük veriler bilinçli bir şekilde kullanılarak veriden değer elde etmek mümkün müdür? Toplumumuzun bu konudaki farkındalık ve bilgi birikim seviyesini nasıl görüyorsunuz?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü: E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında Bakanlığımız bünyesinde kamuda büyük veri ve nesnelerin interneti politikaları geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda kamuda ve toplumumuzun genelinde bu teknolojilerin verimli ve güvenli bir şekilde kullanılması ve yaygınlaştırılması göz önünde bulundurulmaktadır.

CyberMag: Nesnelerin İnterneti (IoT) ile veri boyutunun daha da artacağı, verilerin artık her yerde olduğu, büyük veri analitiğine hemen hemen her kurumun yakın gelecekte ihtiyaç duyacağı dikkate alınarak, kamu verisini anlamlandırmak ve kamuda ihlal olaylarının olmadan önce tahmin edilmesi adına yapılması gerekenler nelerdir?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü: Yukarıda bahsedilen eylem planı çalışmaları çerçevesinde bu konular da ele alınmaktadır.

CyberMag: Siber güvenlik alanında kamusal yetkinliği nasıl görüyorsunuz? Kurumunuzda hizmet içi eğitimler düzenliyor musunuz? Almış olduğunuz teknik tedbirler ve hukuki düzenlemeler nelerdir?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü: Kamuda siber güvenlik konusunda yetkinlik her geçen gün artmaktadır. Başbakanlık ve UDHB koordinasyonunda kamunun siber güvenlik yetkinliği sürekli takip edilmektedir. Bakanlığımızda da bu konuya özel önem vermekteyiz.

CyberMag: Bu bilgiler ışığında, siber güvenlikle ilgili strateji ve politikalar nasıl oluşturulmalı? Kısa, orta ve uzun vadede olumlu sonuçlar almak için özel sektör ve kamu nasıl bir yol izlemeli?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü: Şu anda yürürlükte olan Strateji ve Eylem Planı’nın hazırlanması ve uygulanmasında olduğu gibi siber güvenlikle ilgili çalışmalar tüm paydaşların katılımıyla bir ekosistem anlayışıyla yürütülmektedir. Bu kapsamda kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının sürekli katkı sağlamalarına büyük önem vermekteyiz.

CyberMag:  Siber güvenliği en etkin şekilde sağlamak ve dışa bağımlılığı en aza indirmek için milli ürünlerin önemini vurgulayarak, 2012'de başlanan ULAK Projesi'nin bittiğini ve test edilir hale geldiğini belirtmiştiniz.  Sizce kullandığımız yabancı menşeli güvenlik yazılımlarını bir an önce millileştirebilmemiz için üniversitelerimizin, özel şirketlerimizin ve devletimizin atması gereken adımlar nelerdir?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü: Yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarının verimli ve odaklı bir şekilde yürütülmesi için kamu kurumları, TSK ve özel sektörü kapsayan bir önceliklendirme yapılması büyük önem taşımaktadır. Bakanlığımız ve tüm ilgili kuruluşlar bu alandaki çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler. Bakanlığımızın ve TÜBİTAK’ın odaklı destek programları bulunmaktadır.

 

CyberMag: Büyük veri analiz altyapısını oluşturmak ve Ulusal Kamu Veri Entegre Merkezi’ni kurmak, kamu verilerinin yüksek güvenlikli bir ortamda muhafazasını sağlamak ve veri analizi ile değer oluşturmak adına YÖK ve üniversitelere düşen görevler nelerdir?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü: Ulusal Kamu Veri Entegre Merkezi kurulması ve işletimiyle ilgili çalışmalar UDHB tarafından yürütülmektedir.

CyberMag: Sayın Bakanım, Bilgi Güvenliği Derneği tarafından düzenlenen ISC Turkey 2017 konferansının açılışında Sn. Başbakanımız Binali Yıldırım, Türkiye’nin 30 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Bu bilgiler ışığında, yeni nesil insan kaynaklarının eğitilmesi ve yetiştirilmesinde, Türkiye’deki üniversitelerin ve STK’ların yeri ve önemi hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Genelde ne tür oluşumlar var ve ne tür faaliyetler yürütmektedirler?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü: Bu konuya Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’nda büyük önem verilmiştir. İlgili birçok eylem maddesi bulunmaktadır. UDHB, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve TÜBİTAK sorumluluğunda ve üniversitelerle STK’ların desteğiyle ve bu eylem maddelerinin hayata geçirilmesi üzerinde çalışılmaktadır.

CyberMag: Maalesef son dönemde siber güvenlik noktasında bir bilgi kirliliği oluşmuş durumda ve insanlar bu bilgi kirliliği sebebiyle ne gibi önlemler alması gerektiğini tam olarak bilmiyorlar. Siber saldırıların mağduru ya da bu saldırılara istemeden alet olmamak için vatandaşlarımızın alması gereken önlemler sizce nelerdir?  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü: Siber güvenlik alanında farkındalığın arttırılması için birçok çalışma yapılmaktadır. Güvenli internet kullanımı kılavuzları ve servisleri bulunmaktadır. Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından bilgi güvenliği bilinçlendirme eğitimleri verilmektedir. Bu eğitimlerin tüm vatandaşlarımıza ulaştırılması konusunda özellikle STK’lara büyük görevler düşmektedir.

CyberMag: Son olarak, teknik tedbirleri destekleyecek diğer unsurlar nelerdir? Birey, şirket, kurum ve devlet özelinde konuşursak bu hususta neler yapılmalıdır ve nelere ihtiyaç vardır?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü: Siber güvenliğin sağlanmasında insan faktörü büyük önem taşımaktadır. Farkındalık, yetkinlik ve koordinasyon alanlarında ilerleme sağlanması için bütün paydaşların bir araya gelerek çalışmaları gerekmektedir. Özellikle STK’ların yapacakları katkılar bu alanda kritik olacaktır.

 

 


İlginizi Çekebilecek Yazılar


İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları